İpek Yolunda Türkler Test

-Binlerce kilometre uzunluğundaki Çin Seddi’nin Her 200 metresinde bir gözetleme kulesi vardır.Yüksekliği 10 metre genişliği7 metredir .Uzaydan görülebilen tek insan yapısıdır.
Yukarıda özellikleri verilen Çin Seddi’ni hangi millet kimlere karşı yapmıştır?
a)Çinliler Göktürklere karşı
b)Göktürkler Çinlilere karşı
c)Hunlar Çinlilere karşı
d)Çinliler Hunlara karşı

2-Tarihte kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? a)Büyük Hun Devleti  c)Sibir Hnlığı
b)Uygur Devleti          d)Göktürk Devleti

3-Büyük Hun Devleti’nin kurucusu kimdir?
a)Mete                     c)Bilge kağan
b)Bumin Kağan        d)Teoman

4-Büyük Hun Devleti’nin en güçlü hükümdarı kimdir?
a)Teoman             c)Bumin Kağan b)Mete                   d)Bilge Kağan

5-Büyük Hun Devleti hükümdarı Mete Han’dır
Mete Han Çin Seddi’ni aşarak Çin’e girmiş Fakat bu ülkeyi topraklarına katmamıştır.
Mete Han’ın böyle yapmaktaki amacı aşağıdakilerden hangisidir? a)Kalabalık Çin halkı içinde,Türk halkının erimesinden çekinmesi.
b)Çin İmparatorundan çekinmesi
c)Çinlilerle yapılan antlaşma gereği
d)Çin iklimin Türk halkına uygun bulmaması

6-Aşağıdakilerden hangisi Hunlara ait bir destandır?
a)Manas Destanı           c)Ergenekon Destanı
b)Türeyiş Destanı          d)Oğuz Kağan Destanı

7-Eski Türklerde hükümdar tarafından halka verilen ziyafete ne denirdi?
a)Örs                               c)Toy
b)Kargı                             d)Kurultay

8-Aşağıdakilerden hangisi Köktürk Devleti’nin kurucusudur?
a)Teoman             c)Bumin Kağan
b)Mete                   d)Bilge Kağan

9-Günlerden bir gün Ay Han bir erkek çocuk doğurdu.Bu çocuk anasından bir defa süt emdi ve bir daha emmedi.Çiğ et,çorba ve kımız istedi.Kırk gün sonra büyüdü yürüdü oynadı.Günlerden gecelerden sonra yiğit oldu
Yukarıdaki paragraf Oğuz Kağan destanından bir alıntıdır.Paragrafa bakarak destanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
a)Destanlar tamamen uydurma hikayelerdir
b)Destanlar sadece Türk Milleti’ne özgüdür.
c)Eski Türklerde bebeklere çiğ et ve kımız verirlerdi d)Destanların abartılıdı olsa gerçeklik payı büyüktür.

10-Köktürklerin en önemli destanı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Manas Destanı           c)Ergenekon Destanı
b)Türeyiş Destanı          d)Oğuz Kağan Destanı

11-Eski Türklerin demir dövdüğü yere ne denirdi? a)Örs                               c)Toy
b)Kargı                             d)Kurultay

12-Eski Türklerde devlet işlerimde hakana yardımcı olan,devlet ileri gelenlerden oluşan meclise ne ad verilirdi?
a)Örs                               c)Toy
b)Kargı                             d)Kurultay

13-Köktürk yazıtları 2.Köktürk Devleti(Kutluk Devleti)zamanında ,Bilge kağan,kardeşi Kül Tigin ve vezir Tonyukuk adına diktirmiştir.Bu yazıtlarda Türklerin tarihinden ,yaşayışından beklenen tehlike ve tuzaklardan ve Türk Milleti’nin yaptığı hatalardan bahsedilir
Yukarıdaki paragrafa göre Köktürk yazıtlarında aşağıdakilerden hangisi bahsedilmemiştir?
a)Köktürk Devleti’nin Çin ile olan ilişkilerinden
b)Geçmişte yapılan bazı yanlış uygulamalardan
c)Türklerin günlük hayatından d)İslamiyeti nasıl kabul ettiklerinden

14-Eski Türklerde kağana Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılan yönetme yetkisine ne ad verilirdi?
a)Örs                               c)Toy b)Kut                                d)Kurultay

15-2.Köktürk Devleti kim tarafından kuruldu?
  a)Teoman             c)Bumin Kağan
  b)Kutluk Kağan     d)Bilge Kağan

16-Aşağıda 2.Köktürk hükümdarı Bilge Kağan’ın Kardeşi Kül Tigin adına diktirdiği yazıttan bazı cümleler alınmıştır.Bunlardan hangisi Hakan’ın halka karşı olan görevlerinden bahsetmektedir
a)Tanrı istediği için Kağanlık tahtıma oturdum
b)Töre üzerine amcam kağan oldu
c)Türk beyleri Türk adını bırakmış Çin adını tutup Çin kağanına itaat etmiş d)Ölecek milleti diritip besledim,çıplak milleti zengin kıldım.

17-Bilge kağan bir şehir kurmak istemiş fakat veziri Tonyukuk Türklerin göçebe olduğunu söyleyerek bu fikre şiddetle karşı çıkmıştır.
Tonyukuk’un böyle bir fikre karşı çıkması’nın en önemli nedeni aşağıdakilrden hangisidir?

a)Tonyukuk’un Bilge Kağan’a muhalif olması
b)Tonyukuk’un Bilge Kağan’a güvenmemesi c)Türk kültür ve toplumun yerleşik hayat ile kaybolacağı endişesi
d)Kurulacak şehrin yerini beğenmemesi

18-Ordusunu onluk sisteme göre düzenleyen Hun hükümdarı kimdir? a)Mete Han                 c)Teoman
b)Atilla                         d)Kiok

19-Mete Han’dan sonra tahta geçen Kiok (MÖ.174-160)Hun Devleti’nin devamını sağlayabilmek için Çinli prensesle evlenmiştir.Bu durum daha sonra Türk toplumlarında gelenek haline gelmiştir.
Bu gelenek Türk toplumlarını nasıl etkilemiştir?
a)Çinli prensesler Türklerin Çinlileşmesine sebep oldu b)Çinli prensesler Çin sarayı’nın entrikalarına alet olarak Türk Devleti’ni zayıflatmaya çalışmışlardır.
c)Hunlardan sonra bu gelenek sona ermiştir
d)Çin,Türk egemenliğine girmiştir.

20-Büyük Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra Batıya göç eden hunlar hangi devleti kurmuşlardır?
a)Akhun Devleti b)Avrupa Hun Devleti
c)Göktürk Devleti
d)Uygur DevletiCEVAP  ANAHTARI


1  2   3  4  5   6  7   8  9   10   11   12   13   14   15    16    17   18    19    20
D A D  B  A  D C  B  D   C    A    D    D    B    B     D     C     A      B     B
 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder